Проучвания

210. Законодателни решения, свързани с футболното хулиганство. (септември, 2018 г.; 25 стр.)

ПИ 210 „Законодателни решения, свързани с футболното хулиганство“

Законодателно проучване

 

Етапи на законодателното проучване, структура,  приложения

Законодателното проучване на спортното хулиганство е възложено със заявление на Парламентарна комисия по въпросите на децата, младежта и спорта и касае действащото законодателство на три държави – Англия, Испания и Италия. Етапите на проучването, критериите и сроковете за изследване на чуждестранното законодателство са предварително определени от научния ръководител (Приложение № 1).

Анализът на законодателството във всяка от трите държави е отразен в табличен вид по единни критерии (Приложение № 2). Подборът на критериите е съобразен с делението на правото на материално и процесуално, както и с отрасловите особености на вида правонарушение, юридическата отговорност и реда за реализирането й.

Обобщения анализ е представен от научния ръководител в резюме, което в структурно отношение следва последователността в изследването на законодателствата на Англия, Италия и Испания (представени в табличен вид) и съдържа следните части:

  1. Правна уредба на спортното хулиганство – включва юридическите източници в изследваните държави;
  2. Материалноправна част – включва легални дефиниции, вид правонарушение и юридическа отговорност, въпроси, свързани със субекта на административното нарушение; вид и размер на санкциите, правила за определяне на наказанията;
  3. Процесуална част – изследване на процедурата за установяване и доказване на извършеното спортно хулиганство, компетентните органи и сроковете за налагане на наказание, характер на юридическия акт, с който се налага наказанието, ред за оспорване.
  4. Заключителната част включва използваните за целта на проучването източници на информация.

Чуждестранното законодателство е съпоставено с българския Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.[1]

 

Резюме

„Законодателни решения, свързани с футболното хулиганство“

 

Законодателствата на Англия, Италия и Испания за регулиране и защита на обществените отношения при провеждане на спортни мероприятия показва редица сходства в правната уредба. Същевременно се наблюдават редица разлики, произтичащи от спецификите на  англосаксонската и континентална правна система, особеностите на националните правни системи, различните органи и институции, ангажирани в борбата със спортното хулиганство.

[1] Обн., ДВ, бр. 96 от 29.10.2004 г., в сила от 30.11.2004 г., посл.  изм. и доп., бр. 65 от 7.08.2018 г.