Проучвания

215. Правен анализ на практиките, свързани с предоставянето на гражданство в държави-членки на Европейския съюз (юли, 2019; 67 стр.)

ПИ 215

Резюме на изследването

Изследването е извършено по заявление за законодателно проучване, подадено от председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева по Студентска програма за законодателни проучвания, Парламентарна библиотека при Народното събраните на РБългария.

Проучването представя сравнителен анализ на законодателствата и практиките, свързани с получаването на гражданство в различните държави членки на Европейския съюз, проследява правната уредба в конкретните държави членки с фокус върху производството по натурализация. Завършва с идентифициране на конкретни дефицити по прилагането на българското законодателство в областта на предоставяне на гражданство.

Проучването е извършено от студенти по Студентска програма за законодателни проучвания, като констатациите им са обобщени и допълнени от научния ръководител. За проучването са ползвани електронни сайтове на различни държавни институции, законодателство на различните държави членки, както и проучвания на Европейския център за парламентарни проучвания и документи по темата за гражданството.

Тъй като темата е много обемна, изследването се съсредоточи върху производството по натурализация, тъй като то поражда повече проблеми в страната ни и е необходимо да се проследи уредбата на това производство в останалите държави членки. За някои от държавите членки проучването е по-задълбочено. Критерият за подбор е близостта на законодателството на РБългария с това на други европейски държави /като Германия и Франция/, както и съществуването на сходни исторически, икономически и геополитически проблеми /съседни държави, държави от бившия комунистически блок, държави, които губят част от населението си по икономически и др.причини/.  Останалите държави членки са включени за пълнота, като за тях проучването предоставя обзорна информация.

Проучването предоставя информация за понятието за гражданство, принципите на които то е изградено, и които трябва да са водещи при изготвянето на законодателни текстове или при правоприлагане, международните стандарти, общите предизвикателства, пред които са изправени държавите членки в ЕС свързани с гражданството – европейското гражданство, имиграционната интеграция, терористичните атаки. Проследява конкретните законодателни решения и възприети практики в конкретните държави членки, като същите не са подредени по азбучен ред. Идентифицира липсата на уредба или порочни практики по прилагането на Закона за българското гражданство, опитва се да даде и конкретни предложения.

Настоящото изложение ще представи сравнителен анализ на законодателствата и практиките, свързани с получаването на гражданство в различните държави членки на Европейския съюз, след което ще проследи правната уредба в конкретни държави членки с фокус върху производството по натурализация. Завършва с конкретни предложения и повдига въпроси, които могат да се поставят на обсъждане.

За проучването са ползвани електронни сайтове на различни държавни институции, както и проучвания на Европейския център за парламентарни проучвания и документи.

За някои от държавите членки проучването е по-задълбочено, като критерият е проследяване на правната уредба на държави членки, от които България традиционно взаимства законодателни решения  /като Германия и Франция/, държави членки с близки до българската държава исторически проблеми, държави членки, които са от бившия комунистически лагер и губят част от населението си. Останалите държави са включени за пълнота, като за тях проучването предоставя обзорна информация.