Проучвания

1. Правно регулиране в Европейския съюз на разпространението на генетично модифицирани видове и производството на храни от тях (юни, 2000; 44 стр.)

ПИ 1 Законодателното проучване е проведено в следните насоки:

1.       Законодателство на Европейските Общности;
II. Националното законодателство на страните-членки на Европейския съюз;
III. Българско законодателство;
IV. Становища на български неправителствени организации;
V. Научни публикации

В изследването не се откриват решения на Конституционния съд, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд поради липсата на практика по тази материя.

I. Правна уредба на генетичното изменените организми в законодателството на Европейските Общности

Законодателство на Европейските Общности регламентира генетичното изменение на растения и на микроорганизми:
1. Технологията на генетичното изменение на растенията представлява получаване на ДНК сегмент или гени от друго растение
2. Генетичното изменение на микроорганизмите представлява въвеждане и (или) преобразуване по изкуствен начин на генетичен материал

От юридическа гледна точка обществените отношения, които са предмет на правна регламентация в изследваната област са регулирани във основа на интеграционния подход.
Правната уредба на генетичното изменените организми се открива в множество и различни актове на Европейските Общности. Правомощия имат Съветът, Комисията и Европейския парламент.
Актовете, уреждащи материята на генетичното изменение, могат да бъдат разделени на нормативни и индивидуални.

Нормативните актове са:

3. „Регламент“-базисен нормативен акт задължителен за страните-членки и има пряко действие във вътрешното законодателство и практика;
4. „Директива“-обвързваща само за целите, определени с акта.

Индивидуални актове:
5. „Решение“ – има действие само по отношение на конкретния адресант.

По възложеното проучване се откриха и систематизираха четиридесет основни акта, уреждащи обществените отношения във връзка с генетичното изменение на организмите. Въз основа на направения анализ на всички нормативни актове може да се направи изводът: Използването на изменени организми е позволено в рамките на Европейския съюз, но при спазване на особено стриктните изисквания за защита на околната среда, човешкото здраве и правата на потребителя.

II. Сравнително право

Изследването обхваща законодателството на държавите, членуващи в Европейския съюз и тяхната нормативна уредба в областта на биотехнологиите. Особено внимание бе обърнато на държавите, които имат вътрешноправни актове за генно инженерство.
Във всички изследвани държави е въведен разрешителен режим за голяма част от дейностите, свързани с генетично изменени организми. Компетентните органи са най-често към Министерство на здравеопазването, Министерство на екологията, Министерство на земеделието и горите, както и заинтересуваните от биотехнологиите министерства, представители на неправителствени организации. В някои от страните са създадени самостоятелни актове в областта на биотехнологиите, а в други уредбата се съдържа в законите за опазване на околната среда. Създадена е система от подзаконови актове, детайлизиращи въпросите на регистрация на дейности с генетично изменени организми и мерките за сигурност.

III. Българско законодателство

Българското законодателство в изследваната материя има подзаконов характер и е твърде прагматично. Проучването сочи за наличието на два акта, които имат международноправен характер.

1.       Становища на неправителствени организации и учени

Осъществен бе контакт с неправителствени екологични организации, които проявяват особена активност по обсъжданата тема (приложение N12)
Потърсено е мнението на водещи учени в областта на генетиката: акад. Румен Цанев, бивш директор на Института по молекулярна биология към БАН;  доц. Севдалин Георгиев, катедра по генетика към Биологическия Факултетна СУ „Климент Охридски“ и др. (приложение N14)
Част от приложените към законодателното проучване становища са получени в интервюта, взети по време на заседания и протоколи на Комисията по опазване на околната среда и водите. Установен е контакт с Института по генно инженерство. Представени са материали, свързани с генетично изменените организми, съдържащи обяснения за необходимостта и ползата от тези организми. (приложение N15)
Прави впечатление наличието на крайно противоречиви мнения по проблемите на генетично изменените организми. Консенсус съществува само по отношение на необходимостта от регулиране на материята със закон и въвеждането на строг контрол върху освобождаването на такива организми.

Противоречия се констатираха по следните въпроси:

1. Използване на генното инженерство в земеделието;
2. Контролът върху освобождаването и използването на генетично изменени организми;
3. Осигуряване на прозрачност за дейността на контролиращия орган и информиране на обществеността относно освобождаването и използването на генетично изменени организми.

Неправителствените организации предлагат:

4. Участие на представители на неправителствени организации в Държавната комисия за биологична безопасност
5. Осигурен достъп до регистъра на вносителите, производителите и купувачите на генетично изменени продукти.

1.       Научни публикации

Проучването се основава на научни публикации, изготвени от представители на авторитетни университети и изследователски институти в Европа, САЩ и Австралия.
Научни конференции и семинари в областта на генетично изменените организми.
Организации и граждански движения за защита на здравето и околната среда.