Проучвания

191. Нормативна уредба във връзка с гл. XI, р. II от наказателния кодекс особена част. (август, 2015 г.; 68 стр. )

ПИ 191 Законодателно проучване на тема:

 

„Нормативна уредба във връзка с гл. ХІ, раздел ІІ, НК, Особена част.“

 

допълнителни насоки:

 

„Подзаконови нормативни актове във връзка с гл. ХІ, раздел ІІ, НК, Особена част: чл. 342, 343, 343а, 345, 345а, 346, 346а и 346б НК.“

Научен ръководител: гл. ас. д-р Петър Бончовски, ИПН-БАН.

 

Изследвани правни системи: България.

 

РЕЗУЛТАТИ:

 

 

ЧЛ. 342 И ЧЛ. 343, ЧЛ. 343А НК:

 

 

А) По Закона за железопътния транспорт:

 

 1. Наредба № 43от 11 септември 2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки.
 2. Наредба № 46от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари.
 3. Наредба № 4 от 27 март 1997 г. за железопътните прелези.
 4. Наредба № 58от 2 август 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт.

5.Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

 1. Наредба № Н-32 от 19.09.2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти

 

Б) По Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата:

 

 1. Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата.
 2. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
 3. Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили.
 4. Наредба № 12 от 05.12.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях.
 5. Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
 6. Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.

 

В) По Закона за гражданското въздухоплаване:

 

 1. Наредба № 3 от 7.03.2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване.
 2. Наредба № 8 от 14.01.1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България.
 3. Наредба № 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и радиолокационен обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване.
 4. Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България.
 5. Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях.
 6. Наредба № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника.
 7. Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях.
 8. Инструкция № 4444 от 14.06.2007 г. за управление на въздушното движение.

 

Г) По Кодекса на търговското корабоплаване, както и по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България:

 1. Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
 2. Наредба № 21 от 5 юли 2005 г. за безопасността на риболовните кораби
 3. Наредба № н-22 от 18.09.2012 г. за установяване на употребата на алкохол или други упойващо вещества на членовете на корабните екипажи.
 4. Наредба № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
 5. Наредба № 23 от 24 октомври 2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства
 6. Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони.

 

ЧЛ. 343Б, ЧЛ. 343В, ЧЛ. 343Г НК

 

По Закона за автомобилните превози и по Закона за движението по пътищата:

 

 1. Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата.
 2. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
 3. Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили.
 4. Наредба № 12 от 05.12.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях.
 5. Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
 6. Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.
 7. Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина.
 8. Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории на Министерство на Здравеопазването.
 9. Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания.
 10. Наредба № 30 от 27 юни 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.
 11. Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
 12. Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
 13. Наредба № ІЗ-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение.
 14. Наредба № 30 от 27 юни 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.
 15. Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.
 16. Наредба № 7 от 23 март 2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи.
 17. Наредба № 15 от 7 април 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
 18. Наредба № I-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства.
 19. Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

 

 

ЧЛ. 345-ЧЛ. 345А НК:

 

 1. Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.
 2. Наредба № Н-13 от 3 ноември 2004 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства от поделенията на въоръжените сили.
 3. Наредба № 7 от 23 март 2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи.

 

ЧЛ. 346, ЧЛ. 346А И ЧЛ. 346Б НК:

Няма.