Проучвания

195. Добри европейски практики за въздействие върху агресивното поведение по пътищата. (май, 2016 г.; 292 стр. )

 1. ПИ 195 Въведение

В настоящето проучване въпросът за агресивното поведение се разглежда в контекста на транспортната безопасност. Според Стратегията за подобряването на пътната безопасност 2011-2020 в България[1] агресията по пътищата “се изразява в явно демонстриране на поведение, неглижиращо правата на останалите участници в движението. проявление на безотговорно, лекомислено и пренебрежително поведение спрямо обществото.”. Според Върховния касационен съд „агресивното шофиране винаги носи завишена степен на опасност от непосредствено произшествие….подсъдимият…е изградил едно трайно отношение на пренебрегване на закона и е безотговорен към съдбата на околните участници в движението[2]. Ето защо противодействието на това опасно за безопасността поведение налага прилагането на системен подход. Във връзка с това настоящото проучване има за предмет търсенето и анализирането на добрите практики в европейските страни.

Настоящото проучване е осъществено от участници в стажантската програма на Народното събрание, които изследваха транспортната безопасност и в частност противодействието на агресията по пътищата в 28 страни от Европа. Проучването маркира съвременните подходи в противодействието на агресивното поведение при управление на моторни превозни средства (МПС) в държави, принадлежащи към различни правни системи. За целите на настоящето изследване членовете на екипа имаха за задача да проучат законодателството на европейските страни и документите, свързани с тях, както и достъпни в интернет и правно-информационни сайтове. Информацията за отделните страни трябваше да бъде събрана от студентите и сравнена в няколко пункта, които оформиха същността на настоящето проучване. Изследователските въпроси бяха: къде са уредени правилата за безопасно движение по пътищата в съответната страна и санкционира ли се „агресивното поведение“; на кои органи е възложен контролът върху безопасността и какви са техните правомощия във връзка с агресивното поведение; кои разпоредби в транспортното законодателство са свързани с т. нар. „агресивно поведение“; какви са видовете санкции, предвидени за случаи на агресивно поведение при управление на МПС(административни наказания за извършено нарушение; наказания за извършено престъпление; други мерки със санкционен характер); какви са мерките с превантивен характер по отношение на агресивното поведение по пътищата, възприети в европейските държави. Отговорите по тези въпроси за всяка една от държавите на проучването са обособени в Приложение № 1.

Статистическите данни за Европа показват, че през 2015 г. е „отличниците“ по пътна безопасност са скандинавските страни и англо-саксонската правна система: Швеция-27, Нидерландия-28, Обединеното кралство-29, Дания-32. На фона на тези показатели страните от Източна Европа като България, Румъния и Латвия се открояват с три пъти по-голям брой жертви по пътищата си. Подробните данни относно статистиката в ЕС за 2015г. се съдържат в Приложение № 2. Поради тази причина страните ще бъдат резюмирани в последователност, зададена от индекса на „черната статистика“.

 1. Резултати от изследването на добрите практики за справяне с агресията по пътищата
 2. Кратки бележки по въпроса за „агресивно поведение“

Централният въпрос в изследването е свързан с „агресивното поведение“ и неговото противодействие. Ето защо съвсем разбираемо бе изясняването на съдържанието на това понятие да бъде изходна точка в проучването. В националните законодателства на проучваните страни участниците не се съдържа дефиниция на понятието (с изключение на страните от англо-саксонската правна система). Затова студентите проучиха научна литература и данни. В специализираната литература с термина „агресивното шофиране“ се обозначава всяка форма на поведение на водачите, които се провеждат с цел да се нарани (физически или психически) или да причини увреждане на останалите участници в движението[3]. Агресивното шофиране има разнообразни форми, които богат да бъдат изразени устно, физически, или чрез използване на транспортното средство, което деецът управлява чрез извършване на маневри. Проблемът за тежките последици от агресивното шофиране не е от днес. Той е идентифициран в Европа още през 60 и 70 те години на миналия век[4], а през последните две десетилетия се счита за световен. По данни от проучвания агресивното шофиране допринася за една трета от всички пътнотранспортни произшествия.[5] Резултатите от изследванията показват, че агресивното шофиране е свързани с претоварването на движението по пътищата, анонимността на водачите и чувството за безнаказаност, влиянието на други пътници в колата, наличието на агресивни стимули, а също и психо-физическото състояние на водача. Факторите, които влияят на агресивното поведение на шофьора могат да бъдат външни и вътрешни (индивидуални). В първата група могат да бъдат включени времето или интензивността на движението, възможността да се избяга от мястото на произшествието, незначителната опасност от наказание, наличие на други шофьори, които пренебрегват правилата за движение по пътищата, както и липсата на обществено неодобрение. Във втората група са обхванати личността на водача, начина, по който човек реагира, умората, ниската толерантност към стрес, лошият контрол на емоциите и зависимостта от някои психо-активни вещества.

 • Терминът „агресивно поведение“ в законодателствата на проучваните страни

Поведението на шофьора на пътя е агресивно, ако е умишлено и съпътствано е с вероятна опасност от увеличаване риска от сблъсък и мотивирано от нетърпение, раздразнение, враждебност и / или опит да се спести време. „[6] Тази дефиниция е възприета от повечето европейски държави, включително и в Швеция, която има най-малък брой загинали при пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2015 г. Липсва обаче законова дефиниция на понятието.

В Холандия липсва законова дефиниция на „агресивно шофиране“. Това се обяснява от доктринални спорове, свързани с мотивираността в поведението на лицето. Най-общо може да се определи, че „агресивното поведение има два основни елемента: 1) поведение, което може да причини физическа или емоционална вреда на друг участник в движението по пътищата; 2) поведение, което се състои в нарушаване на правилата за движение по пътищата или по друг начин пренебрегва общоприетите (морални) правила за движение по пътищата“[7]. В крайна сметка не се спори по това, че има връзка между агресивното поведение на шофьорите и тяхното поведение в критични резултати, което увеличава риска от катастрофи. По тези въпроси се правят изследвания в Холандския институт, изследващ безопасността по пътя (SWOV).

В страните от англосаксонската правна система се използва терминът „агресивно шофиране“/„dangerous driving“. Така във Великобритания според Закона за пътното движение от 1991 в системата на пътните нарушения се обособяват две групи, а именно: 1. Нарушения, свързани с опасно шофиране / Offences of dangerous driving; 2. Непредпазливо и невнимателно шофиране/ Careless, and inconsiderate, driving. Според Закона за пътното движение при опасно шофиране „Начинът по който управлява МПС не отговаря и е под стандартите на един внимателен и съобразителен шофьор. В тези случаи е очевидно за всеки внимателен и съобразителен шофьор, че карането по този начин е опасно и безразсъдно.” В Ирландия също се използват изразите необмислено, безразсъдно шофиране. То е налице при превишена скорост, шофиране в нетрезво състояние, шофиране прекалено близо до друго превозно средство, неизползване на индикатор за смяна на лентата („мигач“), непредпазливо включване в движението, прекомерно използване на клаксон или мигащи светлини, шофиране без предпазен колан, опасно изпреварване и други.

В Закона за движение по пътищата в Дания не съдържа дефиниция на термина агресивно шофиране. Спазването на режима на скоростта и другите правила за безопасност се контролира от Пътната полиция, която може да осъществява проверки по всяко време и да налагат санкции. При управление с алкохол в кръвта и при умишлено причиняване на вреди по безразсъден начин се отнема свидетелството за правоуправление. Същевременно агресивното шофиране представлява отегчаващо вината обстоятелство съгласно разпоредбата на § 241 от Наказателния кодекс. Във Финландия агресията се разбира предизвикателно поведение, враждебност, екстремна конкурентност, атаки в отговор при различни ситуации, както и различни форми на враждебност или деструктивно поведение. Някои от формите на агресивно поведение дори са криминализирани: причиняване на сериозна опасност за движението, шофиране в нетрезво състояние или след употреба на наркотици; отстъпване на МПС на лице, употребило алкохол, управление без свидетелство за правоуправление, напускане на мястото на ПТП. По отношение на Германия не беше намерена информация за понятието „агресивно поведение“. Проучването за Австрия сочи, че според водещи учени агресията по пътищата е шофиране под влиянието на силни емоции, водещи до поведение, което изкривява представите за риск на водача и рефлектира върху другите участници в движението. Могат да се посочат три типа личности, при които има голяма вероятност от агресивно шофиране: доминиращия, който иска да контролира всичко на всяка цена; хора, които не могат да се справя добре със стреса и емоциите;онези, които смятат, че законът се отнасят за всички, но не и за него. За Белгия се посочва, че проявлението на агресивното шофиране е превишаването на скоростта при управление на МПС. В Испания за случаите на агресивно поведение се прилагат съставите на тежките административни нарушения, които санкционират шофирането с превишена скорост, неотдаване на предимство, каране в лентата за насрещно движение, каране и паркиране в бус лентата, паркиране на места за хора с увреждания, паркиране в тунел или на кръстовище. Нарушение е и безразсъдното шофиране, но без да се укаже в какво се изразява. Като тежко нарушение се определя и участието в незаконни състезания с коли (гонки). Във Франция противодействието на агресията се осъществява чрез ограниченията на скоростта и използването на пътни радари и камери. В Чехия липсва легална дефиниция, но се възприема, че «поведението на шофьора е агресивно, ако е умишлено,, съпътствано е с вероятна опасност от увеличаване риска от сблъсък и е мотивирано от нетърпение, раздразнение, враждебност, и/или опит да се спести време». Словенският Закон за безопасност на движението по пътищата не дава определение за агресивно поведение по пътищата и не въздига като елемент от състава на административно нарушение на правилата за безопасно движение агресивното поведение на участниците в движението по пътищата.

Междинен извод:

Като агресия по пътищата не следва да се разбират само прояви с употреба на физическа сила, заплашване, принуда и т.н., а също така и умишленото нарушаване на правилата за безопасност, употребата на упойващи и наркотични вещества и алкохол и съзнателно шофиране след това, създаващо значителна опасност. За агресивно шофиране могат да се  определят управлението на МПС с несъобразена скорост, рязката смяна на пътните платна, често и без изискуемата сигнализация, неспазване на дистанция .В повечето европейски страни противодействието на агресията, макар и без да се определя като агресия по пътищата, се осъществява от разпоредби с административен характер, което е видно от следващия обзор.

 1. Нормативна уредба на въпросите, свързани с агресивно поведение при управление на МПС

 

Проучването показа, че безопасността по пътищата се урежда в различните страни в специални законови актове. В Швеция правилата за безопасност са в Закона за движение по пътищата. С пътната безопасност се занимават Шведската пътна агенция, Шведската транспортна администрация и Агенцията за анализ на движението по пътищата. Прави впечатление, че строго се следи за прилагане на следните правила за безопасност: забрана за шофиране при наличие на алкохол над 0.2 промила, наркотици или други упойващи вещества; задължително носене на предпазни колани на всички седалки; включени фарове 24 часа в денонощието и др. Във Великобритания актовете, които уреждат въпросите на  безопасността на движение по пътищата са Road Traffic Act 2006; Road traffic act 1984, 1988, 1991. В Ирландия се прилага Закон за движение по пътищата от 1967 г. , предстои приемането на нов. Във Финландия е приет Закон за движение по пътищата, прилага се и Глава 23 «Пътнотранспортни престъпления» от Наказателния кодекс на Финландия от 2012 , Закон за превозните средства. В Кралство Дания се прилага Закон за движението по пътищата (RoadTrafficAct) от 2012 г. В Литва също съществува Закон за пътната безопасност и съответните текстове от  Наказателния кодекс. Полицията има право да наложи временна забрана на лицето да управлява МПС и да го изпрати на медицински преглед, ако застрашава безопасността. В Австрия Закон за движение по пътищата на Република Австрия – Straßenverkehrsordnung. В Чехия се прилагат Закон за движение по пътищата, Указ за правилата за движение по пътищата, Наказателен кодекс – общи разпоредби против живота и здравето. В Република Словакия е приела Zakon o varnosti cestnega prometa uradno prečiščeno besedilo (ZVCP-1-UPB5) и глава 31 на словенския Наказателен кодекс, озаглавена „Престъпни прояви против сигурността на обществения транспорт (чл. 323 – чл. 331)”. Отбелязва се, че в словашкия Закон за безопасност на движението по пътищата санкциите за нарушаване на разпоредбите на закона, представляващи по същество административни нарушения, са посочени като отделни алинеи към всеки член, като е индивидуализиран размерът на налаганото административно наказание глоба. Подобно на чл. 20 от българския ЗДвП чл. 30 ЗБДвП предвижда, че водачът на МПС следва да го управлява с такава скорост, че да може по всяко време да осъществява необходимия контрол върху превозното средство, като същевременно не следва да се движи неоснователно бавно и по този начин да затруднява движението на останалите участници в пътния трафик. В Полша: Kodeksdrogowy и Koeks Karny. В Люксембург за забранени всички състезания по обществени пътища, освен с изрична заповед на министъра на транспорта. Допълнително условие е да има застраховка за евентуалните щети. Специални длъжностни лица отговарят за контрола на състезанието. Това е предвидено в Code du route (Кодекс за движението по пътищата).В Турция се прилага Кarayollarıtrafik kanunuакон за движение по пътищата)и Türk Ceza Kanunu(Турския наказателен кодекс).

 1. Особености на въведени санкции за агресивно поведение

В Швеция за агресивно поведение са предвидени глоби като административни наказания, а по-тежките случаи са престъпления, за които е предвидено лишаване от свобода. В Ирландия има система за наказателни точки „penalty points system” от 2002 г. Тя е изиграла важна роля за противодействието на опасното шофиране, в резултат на което смъртните случаи са намалели с 60 %.. Неправомерното поведение се наказва с парична глоба, отнемане на шофьорска книжка и лишаване от свобода за случаите, когато водачът не си плати наложената глоба. Във Финландия се налага „дневна глоба“ или лишаване от свобода до 1 година. Размерът на глобата е минимум 6 Е и около ½ от дневния доход на лицето. В Дания въпросите за отговорността при нарушения на пътната безопасност са уредени в глава 16 и 17от ЗДвП, предвидено е наказание „глоба” за шофиране в нетрезво състояние. Размерът на глобата се изчислява като се вземат предвид доходите, които лицето получава за издръжката си. При квалифициран състав на отговорност за шофиране в нетрезво състояние наказанието е лишаване от свобода за срок до 1 година и 6 месеца Предвижда се отнемане на свидетелството за управление на МПС и в случаите, когато умишлено са причинени вреди на друго лице/лица или тяхно имущество по безразсъден начин. В Литва намира приложение чл. 281 и следващите Наказателен кодекс, които предвиждат наказания: лишаване от свобода, глоба, арест, лишаване от право да заема определена длъжност или да се занимава с определена професия. В Германия административно нарушение извършва всеки, който при участие в движението по пътищата застраши или пречи на другите участници в движението; участието в състезания не по установения ред; управление на МПС под влияние на алкохол или упойващи вещества. Наред с това Наказателния кодекс в член 315c криминализира създаването на опасност чрез нарушаване на правила за безопасност. Съставът изрично изброява формите на нарушения: управлява с алкохол или упойващи средства; управлява въпреки физически или умствени недостатъци; грубо нарушава правилата за предимството, изпреварването, шофира прекалено бързо на места лоша видимост, при кръстовища и други. При административните нарушения може да се наложи глоба, отнемане на точки, отнемане на свидетелство за правоуправление. Размерите на наказанията са диференцирани с оглед тежестта на нарушението. Създаден е Централен регистър на извършителите на пътни нарушения. В Австрия за нарушения, свързани с безопасността се налагат глоби, а при тяхното неплащане – лишаване от свобода. Размерите на глобите и времетраенето на ЛОС са диференцирани според вида и тежестта на нарушението на правилата за движение по пътищата. Предвидено е наказание за водач, който по време на движение държи животно на каишка или го е вързал за превозното средство. При определени нарушения се отнема СУМПС за определен период от време (между 2 и 6 седмици), свързани с превишаване на скоростта в населени места и извън населени места. На нарушителите могат да бъдат задължени да посещават курс по безопасност на движението. Изключително ефективна е системата на наказателните точки, тъй като когато се съберат 3 наказателни точки в следствие на извършени нарушения, водачът изгубва свидетелството си за управление на МПС.

В Испания с оглед на тежестта на нарушението се налагат глоби и отнемат контролни точки, а в някои случаи се отнема и свидетелството на правоуправление. Прави впечатление, че най-тежките нарушения глобата е във висок размер – 500 евро. В Наказателния кодекс е предвидена наказателна отговорност за всеки, който управлява МПС по безразсъден начин (вж. чл. 380 от НК). В Италия системата за санкциониране на агресивно поведение е глоба , отнемане на точки и отнемане на свидетелство за правоуправление. В Белгия от 2012 г. функционира система от камери за контрол на средната скорост на водачите. Във връзка с това се отчита намаляване на катастрофите с 26%. Основното наказание, с което се противодейства на агресията по пътищата е глобата. Интерес представлява факта, че полицията може да конфискува превозното средство, ако то не е застраховано, а също и съда може да разпореди отнемане на превозното средство, когато е извършено сериозно престъпление.

В Унгария в случаите на превишена скорост, преминаване на червен светофар, шофиране след употреба на алкохол се налагат глоба и превозното средство може да бъде конфискувано и задържано, докато не се плати глобата или бъде внесен депозит. Наказателния кодекс е криминализирал опасното и безотговорно шофиране. В Чехия се прилагат глоби и наказателни точки. В Словакия – полицай може да задържа свидетелство за управление на МПС. Прави впечатление разпоредбата на Чл. 324 от Наказателния кодекс, която криминализира „Опасно шофиране по пътищата“ – застрашаване на живота или здравето на останалите пътници или участници в движението поради дръзко управление се наказва с лишаване от свобода за срок до 3 (три) години. В Гърция са въведени изключително строги санкции, които стигат до 700 евро, също така отнемане на регистрационни табели за срок от 60 дни и отнемане на шофьорска книжка за транспортни нарушения. В Полша санкциите за превишаване на скоростта са едни от най-ниските в Европа и зависят от размера на превишената скорост. Налагат се глоби от надлежните органи при преценка, че начинът на шофиране застрашава сигурността; в тези случаи глобата е в по-големи размери, а по преценка на органа водачът може да бъде арестуван и задържан. Може да бъде отнето свидетелство за правоуправление, а след това водачът се пренасочва към проверка на квалификацията, състояща се в явяване на теоретичен тест и практически изпит за управление на МПС. При успешно полагане СУМПС му се връща. В НК на Полша е предвидено наказание ЛОС от 6 месеца до 8 години за всеки, който представлява непосредствена опасност за ПТП при движение по суша, вода или въздух се наказва с. Ако деянието е извършено по непредпазливост наказанието е до 3 години ЛС. Този състав много напомня чл. 342 от нашия НК. Налагат се глоби за нарушаване на пътната настилка (може да се приложи при организиране на гонки/дрифтове. В Словения МПС може да бъде конфискувано.

 1. Други мерки за противодействие на агресивното поведение

         Ниските размери на пътния травматизъм в Швеция се дължи на дългогодишното прилагане на политиката за пътна безопасност, известна като „Визия нула“. Наред с това от десет години е въведено устройството за блокиране на запалването при употреба на алкохол, т.нар. Alcolock и управление на МПС с придружител. В Холандия се осъществяват различни инициативи, които са свързани с мерки в сферата на образованието, инфраструктурата и проектирането и реалното прилагане на съществуващите забрани и санкции. В тази връзка правилата за спазване на дистанция се контролират чрез системата за видеонаблюдение. Много ценна е и ролята на Института за изследване на пътната безопасност. В Англия Кралската асоциация за превенция на произшествията по пътя формулира съвети към водачите за намаляване на напрежението и избягване на конфликтите на пътя. През2005 г. в Дания е въведена системата “klippekort”, съгласно която притежателите на свидетелство за управление на МПС следва да положат нов изпит за получаване на свидетелство за управление на МПС, ако имат регистрирани три и повече нарушения. През 2013 г. е разработен нов план за действие за пътната безопасност . В Литва усилията са насочени към рекламни кампании за повишаване на информираността в обществото относно рисковете за транспортната безопасност и ползата от поставяне на колани, мерки за подобряване на инфраструктурата, увеличаване на наказанията за управление на МПС с превишена скорост. Във Финландия се наблюдават следните мерки: динамични ограничения на скоростта; ограничения за зимния период (по ниски скорости, задължително използване на зимни гуми); случайни проверки за наличие на алкохол (прилага се в Дания и Естония ); системата eCall. В Германия е въведен своеобразен изпитателен срок за младите водачи – 2 години, в който ако се извърши виновно ПТП, се отнема правоспособността. В Австрия в резултат на проекта DUMAS броят на транспортния травматизъм е намалял с 60 % през 90-те години. Мерките, които предвижда проекта реално са намалили условията за попадане в конфликтна ситуация, а от там са способствали за противодействие на агресията. Другия подход за справяне с агресията е чрез психологически терапии, медитация, разговори, групи за взаимопомощ, специализирани курсове за справяне с агресията. Тук също се провеждат обществени кампании и поддържат информационни канали, насочващи вниманието към агресията по пътищата. В Белгия се прилага системата за блокиране на автомобила при употреба на алкохол. Тя съществува и във Франция, но не се прилага. Във Франция се осъществява постоянно обучение по пътна безопасност, което започва още в детската градина. Провежда се комуникационна кампания за противодействие на нарушенията, свързани със скоростта. От 2002 г. функционира програма за автоматизирани камери за скорост, чрез която се отчита намаление на скоростта с около 10% и редуциране броя на загиналите при катастрофи. Важно значение в тези мероприятия има Дирекцията за пътна безопасност DSCR и Френската пътна обсерватория за безопасност ONISR. В Унгария е увеличен броя на автоматичните камери, завишени са глобите при употреба на алкохол и шофиране, засилено е приложението на образователни програми, както и на обучението на квалифицирани кадри по пътна безопасност. От 2013 е въведена системата на ТОЛ таксите. В Словения основните мерки за безопасност за залегнали в Националната програма за пътна безопасност, която предвижда: подобряване на инфраструктурата, образователни програми, модернизиране на общинските програми за сигурност, организиране на информационни и превантивни кампании и др. В Чехия се прилага Стратегия за пътна безопасност 2011-2020, в която агресивното шофиране е изведено като приоритетно направление. В Полша на всеки 3 години да се изготвят статистики за ПТП през периода като се обръща внимание на броя на убитите и ранените, разходите за лечение и рехабилитация на пострадалите, административните разходи за ПТП както и се изследват материалните щети, настъпили в резултат от ПТП. Чрез оповестяване на тази статистика се постига превантивно действие. Препоръчва се и създаване на парламентарна комисия за безопасност по пътищата, която да създава необходимите правила и да следи изпълнението на приетите стратегии.Организираните са компетентните органи на пътна полиция курсове за безопасност на движението, към които се насочват водачите, извършили нарушение.Провеждат се обществени кампании, обучения по безопасност на движението и в училищата, организират се  симулации, на които хората могат да се запознаят с усещането да шофираш пиян с помощта на специални очила. В Полша функционира Център за автоматичен надзор на пътното движение, CANARD. В Гърция с оглед на превенцията на агресията по пътищата се изготвят планове за действие, програма за развитие на магистралите, подобряване на грижите след ПТП.

В Турция се прилагат принудителни административни мерки: отнемане на свидетелството за правоуправление за срок от две години и образователни поведенчески курсове от Министерство на здравеопазването, като свидетелството се връща след успешно преминаване на курса. При отнемане на свидетелството за правоуправление за 5 години, съответните водачи подлежат на психо-технически проверочен изпит, както и на психиатричен преглед за установяване годността им да управляват МПС.За всяко нарушение, причинено от лице, което не е собственик на МПС, същата глоба се налага и на собственика.

 • Заключение: Препоръки за въвеждане на добри практики за противодействие на агресивното шофиране

 

 1. Специализиране на полицейските служители в областта на пътната безопасност и рисковите фактори, за които трябва да следят;
 2. Контрол върху дейността на Пътна полиция и превенция на корупционни практика;
 3. Задължаване на лицата, за които е установено, че управляват МПС след употреба на алкохол, да осигурят в автомобила си устройство Алколок – електронни устройства за заключване на автомобила, подобно в Швеция;
 4. Да се повиши контрола върху издаваните медицински документи във връзка с придобиване на правоспособност, т.е да се премахне „формалното издаване на медицинско”.
 5. Увеличаване броя на скоростните камери;
 6. Подобряване на инфраструктурата;
 7. Налагане на наказания и на собственика на МПС.
 8. Образователни програми в училищата;
 9. Да се забранят устройствата, откриващи радари (Финландия);
 10. Да се работи върху процедурата за налагане на електронни фишове и за ефективното събиране на сумите от наложените глоби.

В крайна сметка агресивното шофиране е вид умишлено поведение, при което деецът осъзнава, че нарушава правила за безопасност и се отнася безразлично към последиците. Според наказателното право това е евентуален умисъл. Това общественооопасно поведение е криминализирано в чл. 342 от НК, съществува от много години и практиката по него е почти екзотична. Ето защо противодействието на агресията по пътищата следва да се осъществи чрез четири важни пункта:

 1. Обособяването на умишлено поведение, създаващо опасност при управление на МПС като по-укорима форма на деянието, предизвикало съставомерни последици по НК. Отграничаване от случаите на нарушения поради небрежност.
 2. Реален контрол на безопасността по пътищата и превантивна дейност от служителите на Пътна полиция. Повишаване на квалификацията им.
 3. Проучване на ефективността на глобите и проблемите на тяхната. Неплащането на глобата да даде възможност за временно отнемане на МПС до изпълнение на наказанието.
 4. Въвеждане на отнемане в полза на държавата на МПС в случаите на агресивно шофиране чрез умишлено нарушаване на правилата за безопасност без значение на неговата собственост.

[1]Електронен документ, публикувана на официалния сайт на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата: http://dokkpbdp.mvr.bg/Legislation/nacionalni_strategii.htm.

[2]Решение №50 от 2012 г. Трето наказателно отделение на ВКС: http://domino.vks.bg/bcap/scc/webdata.nsf/Keywords/ACF83C24EA01CCF4C22579C10034F53C.

[3]Ellison-Potter, P., Bell, P., & Deffenbacher, J. (2001). The effects of trait driving anger, anonymity, and aggressive stimuli on aggressive driving behavior.; EOS Gallup Europe (2003). Aggressive behavior behind the wheel. Journal of Applied Social Psychology, 31(2), 431–443.T. Lajunen, D. Parker, and S. Stradling, Dimensions of driveranger, aggressive and highway code violations and theirmediation by safety orientation in UK drivers, TransportRes. E 1 (1998), pp. 107–121; Aggressive driving among British, Dutch, Finnish and Turkish drivers (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/233144667_Aggressive_driving_among_British_Dutch_Finnish_and_Turkish_drivers [accessed May 22, 2016].

[4] Вж.подробно в: Paul Sorbescu, Predrag Stanojevicґ, Dragan Jovanovic. Cross-cultural analysis of aggressive driving: Evidence from Serbia and Romania. Transportation Research Part F 24 (2014) 210–217. Özkan, Türker, et al. Cross-cultural differences in driving behaviours: A comparison of six countries. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 2006, 9.3: 227-242.

[5]Martinez, R. Statement of the Honorable Recardo Martinez, MD, of the National Highway Traffic Safety Administration. Sub-committee on Surface Transportation, Committee on Transportation and Infrastructure, US House of Representatives, Washington DC, 1997.

[6] Глобална уеб конференция по въпросите за агресивното шофиране, 2000 г. Вж. Проучването, посветено на Швеция.

[7] Вж. Проучване Холандия