Проучвания

196. Режим в страните от ЕС за насърчаване даряването на храни, с изтичащ срок на годност. (юни, 2016 г.; 41 стр. )

ПИ 196 В проучването са анализирани нормативни източници от България, от държави-членове на ЕС и други държави, както и обичайната практика, свързана с дарението на храни с изтичащ срок на годност.

Основните теми, по които е изработен и систематизиран анализа на проучените актове са следните:

  1. Предмет на уредба на нормативните актове, от които да е видно кои обществени отношения са регулирани, в какъв акт и по какъв начин;
  2. Статут на хранителните банки/или аналогични организации;
  3. Правен режим на дарението;
  4. Контрол върху дарените храни;
  5. Контрол върху преработка, разпространение, преопаковане;
  6. Специални изисквания към дарените храни- хигиенни, продължителност на срока, други;
  7. Регулаторни държавни органи и правомощия;
  8. Стимули за дарение, гарантирани от държавата;
  9. Практика, особености, несъвършенства и предложения за оптимизация.

В проучването са представени  Регламентите на ЕС, уреждащи отделни проблеми от дарението на храни, които регламенти  имат пряко приложение в страната ни. Това са напр. Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, Уредба относно хигиената на храните, наречена условно „нормативен пакет за хигиена на храните”-  Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход; Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация.

Направен е сравнителен анализ на видовете срокове за ползване на храните, и обозначението им, като например –  „Използвай преди“,  „срок на годност“, „Най-добър до“,   „срок на минимална трайност.

Представени са актове на ЕС,  свързани с данъчните облекчения.

Анализът обхваща правната уредба на държави-членки на ЕС, като е систематизиран според горепосочените критерии. Представени са правната регламентация на Кралство Швеция, Финландия, Германия, Полша, Унгария, Франция и др.

Отделено е специално внимание на нормативната уредба в Република България и на организациите, извършващи дейности по даряване на храни. Във връзка с проучените практики, са предоставени  и релевантни анализи на нормативната уредба, свързана със съответния субект или дейност. Така например, анализиран е Правилника на Българския червен кръст за получаване на хуманитарни помощи и по-конкретно –  процедурата на БЧК за приемане на хуманитарни помощи – храни, както от български, така и от чуждестранни дарители. Представени са изискванията на БЧК относно  максимален изтичащ срок /9 (девет) месеца/, начините и условията за  съхранение, придружаващите документи, доказващи срока на годност. Анализиран е  митническия режим и процедурата по прилагане на освобождаването на стоките от мита у нас.

Разгледани са дейностите, свързани с дарения на храни на други организации като напр. църквата, Българска хранителна банка, сдружения с идеална цел и фондации. Анализирани са техните устройствени актове и реда за извършване на дарения на храни.

Като обобщение, проучването е извършено така, че да даде пълна представа за нормативната уредба в страната ни, за нормативната уредба на ЕС, за правната регламентация в държави-членове на ЕС, като същото е систематизирано по конкретна тематика, представляваща фокус за бъдещо оптимизиране на законодателството у нас, съобразно добрите практики на другите държави, съобразно членството ни в ЕС и елиминиране на установените негативни пречки за осъществяване на дейността.