Проучвания

199. Нормативна практика за работата на архитектите в Европейски страни. Закон за архитектурата във Франция. Кодекс за професионалните задължения на архитектите в европейски страни. (март, 2017 г.; 142 стр. )

ПИ 199 Проучването изследва и обобщава нормативната уредба, становища и мнения на:

  • Институции на Европейския съюз
  • Становища и проучвания на Съвета на архитектите на Европа -неправителствена организация, представляваща интересите на архитектите на ниво Европейски съюз
  • Страни-членки на Европейския съюз

 

Проучването се извършва във връзка с намерението за съвместна работа на Съюза на архитектите в България и Комисията по култура и медии към Народното събрание за изработване на Закон за архитектурата в България, мотивирано от съществуването на подобен закон през 30-те години на миналия век.

 

Целта на настоящото проучване на действащата нормативна уредба е да се подпомогне Народното събрание за формирането на компетентна позиция по отношение необходимостта от изработване на подобен закон. За целта проучването анализира правната уредба на ниво Европейски съюз и неговите страни – членки по темата за регламентирането на упражняване на архитектурната професия, за да се открият общите критерии на съществуващия режим, както и особеностите по поставения проблем във всяка държава, които в последствие да бъдат използвани за евентуална промяна в българското законодателство.