Проучвания

204. Законодателни мерки в страните-членки на ЕС, гарантиращи присъствие в радиоефир на национални музикални произведения (чиито автори и/или изпълнители са от съответната страна-членка)“ (март, 2018 г.; 35 стр.)

ПИ 204

РЕЗЮМЕ

 

на законодателно проучване

на тема:

“Законодателни мерки в страните-членки на ЕС, гарантиращи присъствие в радиоефир на национални музикални произведения (чиито автори и/или изпълнители са от съответната страна-членка)”

 

 

Законодателното проучване “Законодателни мерки в страните-членки на ЕС, гарантиращи присъствие в радиоефир на национални музикални произведения (чиито автори и/или изпълнители са от съответната страна-членка)” е възложено от Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите  във връзка с подобряване на законодателната уредба, свързана с дейността на радиооператорите и присъствието в радиопрограмите на музикални произведения с национален произход.

Предмет на анализ е законодателството в държавите от Европейския съюз с последните актуализирани версии на нормативните актове в тези страни.

Появата на определени квоти продукция датира от приемането на Директивата „Телевизия без граници и Европейската конвенция за трансгранична телевизия през 1989 г., когато е въведено правилото за присъствие на задължителен обем „европейски произведения“ в програмите на телевизионните оператори. Към настоящия момент съдържанието на тези и други правила (относно квотата телевизионна продукция на независими продуценти) присъстват в чл. 16 и чл. 17 от Директива 2010/13/ЕС (Директива за аудиовизуалните медийни услуги). По отношение на радиодейността подобно изискване не съществува поради отсъствието на единен акт на Съюза.


 

Право на Европейския съюз

Директива 2010/13/ЕС

(Директива за аудиовизуалните медийни услуги)

 

Член 16

  1. Държавите-членки осигуряват, където това е практически възможно и посредством подходящи средства, запазването от страна на излъчващите оператори на по-голямата част от програмното време за европейски произведения с изключение на времето, предназначено за новини, спортни състезания, игри, реклама, услуги за телетекст и телевизионно пазаруване. Като има предвид отговорностите на излъчващия оператор пред обществеността в областта на информацията, образованието, културата и развлеченията, това съотношение следва да бъде постигнато постепенно, въз основа на подходящи критерии.
  2. Когато съотношението, посочено в параграф 1, не може да бъде постигнато, то не може да бъде по-ниско от средното за 1988 г. в съответната държава-членка.

По отношение на Гърция и Португалия 1988 г. се заменя с 1990 г.

  1. Държавите-членки представят на всеки две години считано от 3 октомври 1991 г. доклад пред Комисията относно прилагането на настоящия член и член 17.

В частност, този доклад съдържа статистическо изложение на достигнатото съотношение, посочено в настоящия член и в член 17 за всяко телевизионно предаване, което се излъчва под юрисдикцията на съответната държава-членка, причините, които във всеки отделен случай са довели до неспазване на съотношението и мерките, които са предприети и предвидени в тази насока.

Комисията осведомява другите държави-членки и Европейския парламент за докладите, които, където е необходимо, са придружени със становище. Комисията осигурява прилагането на настоящия член и член 17 в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз. Комисията може в своето становище да отбележи напредъка спрямо предишни години, дела на първите телевизионни излъчвания в предаванията, особеното положение на новите излъчващи оператори и специфичното положение в страни с малък капацитет за аудиовизуално производство и с езикови области с ограничен брой хора.

 

Член 17

Когато това е практически възможно и чрез подходящи средства държавите-членки осигуряват запазването от страна на излъчващите оператори на поне 10 % от програмното време с изключение на времето, предназначено за новини, спортни състезания, игри, реклама, услуги за телетекст и телевизионно пазаруване, или алтернативно, по усмотрение на държавите-членки, на поне 10 % от техния програмен бюджет за европейски произведения, създадени от независими продуценти. Като се отчитат задълженията на излъчващите оператори към тяхната зрителска аудитория в областта на информацията, образованието, културата и развлеченията, това съотношение трябва да бъде постигнато постепенно въз основа на подходящи критерии. То трябва да бъде постигнато като се отделят средства за достатъчно количество нови произведения, т.е. произведения, които се разпространяват не по-късно от пет години след тяхното създаване.

 

 

Законодателството в  Белгия (фламандска езикова общност и валонска езикова общност), Гърция, Дания, Латвия съдържа задължение за присъствие на квота национална продукция в радиопрограмите, която се свързва с националния език.

В Белгия (фламандска езикова общност и валонска езикова общност) Испания, Полша, Португалия, Словакия, Унгария, Франция и Хърватия квотата „национална продукция“ се свързва с условието в радиопрограмите да присъства определен обем музикална национална продукция.

В останалите държави от проучването (Австрия, България, Германия, Естония, Ирландия, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Румъния, Словения, Финландия, Чехия, Швеция) националната квота произведения се включват към квотата европейски произведения, част от телевизионните програми. Не съществува изискване за отделно съществуване на национална музикална продукция в радиопрограмите. Разпоредбите в тези национални правни системи не се отнасят до радиооператорите.

Обединеното кралство въвежда регионален географски принцип като самостоятелна квота.