Проучвания

213. Законодателни и други мерки в страните-членки на ЕС за осъществяване на контрол в частните спортни клубове, по тренировъчната дейност и предоставянето на спортни услуги. (март, 2019 г.; 55 стр.)

ПИ 213

 

РЕЗЮМЕ

 

  1. Анализът на нормативната уредба на страните-членки на ЕС показва, че всяка държава от ЕС определя според националните си особености, традиции и законодателство регулирането на частните спортни клубове по тренировъчната дейност и предоставянето на спортни услуги.
  2. В част от държавите са предвидени сериозни санкции при упражняване на тренировъчната дейност и предоставянето на спортни услуги без да е спазено местното законодателство.
  3. Предвидени са и обезщетения за вреди при тренировъчната дейност и предоставянето на спортни услуги.

 

Може да се направи изводът, че Република България е с ново модерно законодателство в тази област.

Уредба на българското законодателство – основни нормативни актове:

Закон за физическото възпитание и спорта   (Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г.)

Министърът на младежта и спорта води публични регистри  на треньорските кадри;

Лицензираната спортна федерация: създава помощни органи – треньорски съвет;

НАРЕДБА 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри Издадена от министъра на младежта и спорта, oбн., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 12.02.2019 г.

Закон за младежта.