Проучвания

214. Съществува ли задължение за деклариране на източниците на финансиране на юридическите лица с нестопанска цел и техните ръководители (юли, 2019; 135 стр.)

ПИ 214

Резюме

Основни източници на финансиране на дейноста на публичните организации са държавния и общинския бюджет, потребителски такси, помощи, дарения, наследства, спонсорство от частни субекти и стопанска дейност за издръжка на организацията, от която не се образува печалба. Участието на държавата във финансиране на публичните организации е регламентирано в специалните закони, но не е икономически и политически гарантирано. Прякото държавното финансиране на неправи-телствения сектор се осъществява чрез субсидии, грантови схеми и обществени поръчки и на местно равнище от местните бюджети. Тази картина възпитава стремеж у ръководителите на публичните организации да се стремят да получат външно финансиране, от неидентифицирани източници и срещу неясни задачи, при това като не се декларира нито източника, нито задачата по разходването на средствата. Подобна практика противоречи на принципите на публичност, прозрачност и предвидимост в управлението на публичните дела и следва да бъде категорично прекратена чрез нарочно законодателство за осветяване на източниците на средства на организациите и на техните ръководители.

В условията на глобализация и поемане на функции от държавното управление от организациите от третия сектор осветляването  финансирането им е въпрос на национална сигурност. Декларирането на получаванета на средствата от НПО, като елемент от финанасово-отчетната им дейност в регистъра на Агенцията по вписванията е икономичен механизъм за публичност и прозрачност, който е лесно изпълним и не предполага разходване на допълнителни средства за работна ръка и финанасов ресурс. Сравнителноправният анализ на материята в страните от Европейския съюз показа, че у тях съществува подробна и проследима отчетност на източниците на финансиране на юридическите лица с нестопанска цел и на техните ръководители.