Проучвания

216. Проучване и анализ на законодателството на държави-членки на Европейския съюз (Германия, Австрия, Белгия, Чехия, Унгария, Испания, Холандия, Финландия, Хърватия и Италия) по основните етапи на инвестиционния процес (ноември, 2019; 146 стр.)

ПИ 216

Резюме

            Проучването на законодателството на държавите-членки на Европейския съюз в областта на инвестиционния процес е извършено от студентски колектив, в който членуват студенти по право от различни курсове и различни Юридически факултети в страната. Заданието е подробно формулирано в писмо на Министъра на Регионалното устройство и благоустройството изх. № 90-03-478/28.06.2018 г. до Председателя на Народното събрание.

Материята, която е предмет на проучването е сложна. В Република България тя е уредена в Закона за устройство на територията и наредбите по неговото приложение. Значителна част от студентите – участници бяха затруднени, някои дори се отказаха от участие след като започнаха. Допълнително задачата се усложни и поради обстоятелството, че законодателството на не всички държави, обхванати от проучването, е преведено на достъпни за участниците езици. Затова в някои части проучването е непълно, а една от държавите, която бе включена първоначално в заданието отпадна (Финландия) и бе заменена с друга държава-членка (Франция).

Правната уредба на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и други са въпроси, които в рамките на Европейския съюз не са унифицирани и имат строго вътрешно национална регламентация, която е специфична за всяка една от държавите и отразява множество исторически традиции, географски фактори, особености, произтичащи от формата на държавно устройство (унитарни или федеративно устроени държави), както и от степента на овластяване на органите на местно самоуправление и местна администрация.

Нивото и пълнотата на извършеното проучване е различно за различните държави. Това се дължи на множество обстоятелства – студентите са от различни курсове, с различно ниво на правни познания и познания на езици, с различен стил на изложение и не на последно място с различно отношение и отговорност към участието си. Някои от тях положиха много усилия и старание, поради което проучванията за Испания, Чехия, Хърватска, Германия и донякъде Франция са по-подробни и задълбочени от останалите. Но и другите участници според възможностите си допринесоха за събиране на информация по поставените в заданието въпроси за съответните държави.

Проучването е организирано в шест глави, които следват основните въпроси от заданието, след което изложението следва в еднаква поредност проучените държави. Накрая са посочени използваните от студентите източници за някои от проучените държави.

Доц. д-р Мирослав Димитров