Проучвания

220. Устойчиво управление на ресурсите от трюфели в горски територии (декември, 2020; 23 стр.)

ПИ 220

Резюме

 

Изготвеното за проучването задание включва следните обекти, цели и задачи:

Обект: Горските територии в Република България.

Очаквани резултати: Определяне на правила, който ще спомогнат за регулирането на дейностите по опазване, стопанисване, търсене (ловуване) и търгуване на трюфели в Република България.

Цел: Изследване на международния и европейски опит в областта на регламентирането на управлението на природните ресурси от подземни гъби в горските територии.

Задачи: 1/ Изследване на следните въпроси касаещи законодателното проучване:

– Кой може да инициира работа по законопроект свързан с устойчивото управление на горски ресурс?

– Кои организации (правителствени, неправителствени и др.) и институции биха били „заинтересована страна“ по законопроекта?

– Какъв би бил технологичния ред от инициирането до обнародването в Държавен вестник на законопроекта?

– Към кои нормативни документи в Република България би имал отношение закон целящ „устойчивото управление на ресурсите от трюфели в горските територии“? Нормативна уредба регламентираща ползването на тези ресурси. Връзки и взаимодействие между законите, за лечебните растения, за водите, за туризма, за лова и опазване на дивеча, за устройство на територията и законите за горите, за защитените територии, за биологичното разнообразие и за околната среда?

– Към кои нормативни документи в Европейския съюз би имал отношение закон целящ „устойчивото управление на ресурсите от трюфели в горските територии“? Връзка и пресечни точки между  управлението и ползването на горските недървесни продукти и международното специализирано законодателство. Ограничения, лимити и процедури?

– Кои институции биха имали отношение към последващото прилагане на закон целящ „устойчивото управление на ресурсите от трюфели в горските територии“? – Опишете основните параметри на режимите на ползване на тези ресурси, а именно – Позволителни и такси за позволителни за събиране. Мерки по поддържане, възстановяване и оценка на ресурсите. Категории и критерии необходими за постигане на устойчивост. Международни стандарти. Достигане и поддържане на благоприятен консервационен статус.

За оценка на работата беше необходимо да се предоставят доклади в срок до 31.11.2020

В указания срок в заданието бяха представени две проучвания от студентите Мила Арабаджиева и Димитър Касабданчев.

Проучването на Мила Арабаджиева отразява следните проблеми:

Ползване на недървесни горски продукти

Износ и внос на необработен дървен материал и на диворастящи гъби

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Продажба на недървесни горски продукти

Декрет № 2012-129 от 30 януари 2012 г. относно пускането на пазара трюфели и храни, които ги съдържат на Министерство на икономиката, финансите и промишлеността на Република Франция

Проучването на Димитър Касабданчев отразява следните проблеми:

Кой може да инициира работа по законопроект свързан с устойчивото управление на горски ресурс?

Кои организации (правителствени, неправителствени и др.) и институции биха били „заинтересована страна“ по законопроекта?

Какъв би бил технологичния ред от инициирането до обнародването в Държавен вестник на законопроекта?

Към кои нормативни документи в Република България би имал отношение закон целящ „устойчивото управление на ресурсите от трюфели в горските територии“.

Нормативна уредба регламентираща ползването на тези ресурси.

Връзки и взаимодействие между законите, за лечебните растения, за водите, за туризма, за лова и опазване на дивеча, за устройство на територията и законите за горите, за защитените територии, за биологичното разнообразие и за околната среда?

Към кои нормативни документи в Европейския съюз би имал отношение закон целящ устойчивото управление на ресурсите от трюфели в горските територии? Ползване на недървесни горски продукти. Връзка и пресечни точки между  управлението и ползването на горските недървесни продукти и международното специализирано законодателство. Ограничения, лимити и процедури?

Кои институции биха имали отношение към последващато прилагане на закон целящ „устойчивото управление на ресурсите от трюфели в горските територии“?

Основни параметри на режимите на ползване на тези ресурси, а именно – Позволителни и такси за позволителни за събиране. Мерки по поддържане, възстановяване и оценка на ресурсите.

Категории и критерии необходими за постигане на устойчивост. Международни стандарти. Достигане и поддържане на благоприятен консервационен статус.

 

 

 

София                                                                          Изготвил:

16.12.2020                                                                   гл. ас. д-р Сл. Савев