Проучвания

3. Процедурата по присъждане на научните степени и научните звания съгласно националните законодателства на страните членки на Европейския съюз (юли, 2000; 68 стр.)

ПИ 3 Законодателното проучване е проведено в следните насоки:

1. Вътрешно законодателство на страните – членки на Европейския съюз

1.1. Изследването на всяка държава има следната последователност:

– използвани източници

– правна уредба

– научни степени – понятие и видове, органи и процедура по присъждане

– научни звания – понятия и видове, органи и процедура по присъждане

2. Действащо българско законодателство

3. Отменено българско законодателство

3.1. Нормативната уредба за удостояване с научни степени и звания в правото на Царство България след Освобождението

– Закон за народното просвещение 1909г.

– Общ университетски правилник, утвърден от Министерството на народното просвещение 1925г.

3.2. Нормативни актове в областта на научните степени и научните звания от правото на Република България.

– Закон за висшето образование 1958г, отменен 1995г.

– Закон за академична автономия на висшите учебни заведения -1990г., отменен -1995г.

– Закон за временно въвеждане на някой допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия 1992г., отменен -1995г.

– Наредба Й1 за аспирантурата 1978г. отменена -1993г.

– Наредба Й3 -2160 за заплащане на възнагражденията по точки 50 и 71 от правилника за прилагане на Закона за научните степени и научните звания.

Посочените нормативни актове не са анализирани, тъй като действащият закон за научните степени и научните звания е логично продължение на философията, върху която са изградени. Текстовете на посочените нормативни актове от законодателството на Република България са представени в Приложение Й16 на законодателното проучване.

4. Съдебна практика

4.1. Анализирано е приложението на правни норми към конкретни случаи и лица, като в тази насока се представят съдебни актове – решения и определения на Върховния административен съд. Няма решения на Конституционния съд по Закона за научните степени и научните звания.

– решение N777 от 07.09.1995г. по гр.дело N372 от 1995г.

– решение N459 от 17.02.1998г. по адм.дело N1881 от 1996г.

– решение N2342 от 12.05.1999г. по адм.дело N3066 от 1998г.

– решение N7308 от 30.12.1999г. по адм.дело N3465 от 1999г.

– решение N123 от 10.02.2000г. по гр.дело N770 от 1999г.

– определение N6517 от 29.12.1998г. по адм.дело N5290 от 1998г.

Пълните текстове на посочените съдебни актове са посочени в Приложение N17 в законодателното проучване.

5. Становища на неправителствени организации:

5.1. Становище на Съюза на учените в България

5.2. Становище на Академичния клуб за демокрация.

Законодателното проучване съдържа таблица за вътрешното право на страните-членки на Европейския съюз. Приложени са свързаните с проучването документи и материали