Проучвания

4. Европейско трудово законодателство и практики в страните от ЕС (септември, 2000; 135 стр.)

ПИ 4 Законодателното проучване е проведено в следните насоки:

1. Представителство на трипатриден принцип. Условия за участие на синдикати и работодателски организации. Санкциониране

Уредба на така поставената проблематика е открита на ниво:

– Международна организация на труда (МОТ)

– Европейски Съюз (ЕС)

– Вътрешно законодателство на Държавите-членки на ЕС

– Неправителствени организации, работещи в Консултативния съвет към Комисията по труда и социалната политика. Становища.

2. Срочни трудови договори

Уредба на така поставената проблематика е открита на ниво:

– Европейски съюз (ЕС)

– Вътрешно законодателство на Държавите-членки на ЕС

– Законодателство на държави извън ЕС

3. Размер на отпуск

Уредба на така поставената проблематика е открита на ниво:

– Международна организация на труда (МОТ)

– Съвет на Европа (СЕ)

– Европейски съюз

– Вътрешно законодателство на Държавите-членки на ЕС

4. Прекратяване на трудов договор

Уредба на така поставената проблематика е открита на ниво:

– Европейски съюз

– Вътрешно законодателство на Държавите-членки на ЕС

– Законодателство на държави извън ЕС