Проучвания

5. Разделяне на приложното поле на политическите партии от организациите с нестопанска цел (септември, 2000; 111стр.)

ПИ 5  Законодателното проучване е проведено в следните насоки:

1. Нормативна регламентация на приложното поле на неправителствените организации и политическите партии в правото на Европейския съюз

Законодателното проучване установи, че липсва нормативна регламентация на политическите партии в правото на Европейския съюз.

По отношение на приложното поле на организациите с нестопанска цел се откриват различни актове:

– Юридически актове: регламент и решение

– Неюридически актове, издадени от различни институции на Европейския съюз.

2. Вътрешно законодателство на Държавите-членки на ЕС и държавите от Централна и Източна Европа

Правната уредба на политическите партии се съдържа в различни актове на Държавите-членки:

– Конституция

– Закони за политическите партии

– Закони, посветени на финансирането на политическите партии

Правната уредба на организациите с нестопанска цел се характеризира със следните особености:

– не съдържа конкретни разпоредби относно приложното поле на организациите с нестопанска цел;

– отделни норми се съдържат в някои закони.

3. Действащо българско законодателство

Правната уредба на политическите партии се съдържа в:

– Конституцията

– Закона за политическите партии

Относно организациите с нестопанска цел няма специален закон.

4. Отменено българско законодателство

Правната уредба на политическите партии се съдържа в:

– Конституция от 1971 г.

Правната уредба на организациите с нестопанска цел се съдържа в:

– Конституции от 1879 г., 1947 г., 1971 г.

– Специални закони

5. Съдебна практика

Съдебната практика по въпросите на политическите партии се открива в:

– Решения на Конституционния съд

– Решения на ВАС и ВКС

Съдебна практика по отношение на организациите с нестопанска цел се открива в:

– Решения на Конституционния съд

– Решения на ВАС и ВКС