189. Сравнителен анализ на методиките за определяне на законната лихва (лихва за забава) в страните от Европейския съюз. (юни, 2015 г.; 103 стр. )

Законната лихва в България В Закон за задълженията и договорите се определя, че при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. С приемане на ЗЗД през 1950 г., [1]с Разпореждане № 1238 на МС от 25 юни 1951 г. (обн. Изв., бр. 52 от 29 юни […]

188. Проучване на законодателни практики за съдебно обжалване на отнемане и откази за достъп до класифицирана информация, издадени от държавни органи в страни като Великобритания, Германия, Франция, Полша, Чехия, Литва, Латвия, Естония и Румъния. (юни, 2015 г.; 24 стр. )

Темата за съдебно обжалване на отнемането на предоставен достъп до класифицирана информация и за съдебно обжалване на отказ да се предостави достъп до класифицирана информация е предполага ограниченост в проучването на материята. Изследването обхваща държави – членки на ЕС, като Австрия, Великобритания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Франция, Чехия.   Правна уредба   Нормативната […]

187. Доброволческата дейност в областта на спорта – европейска и световна практика. (април, 2015 г.; 333 стр. )

Актове на Европейския съюз, свързани с доброволчеството в спорта Доброволчеството, рано или късно, възниква във всяко общество. Условията, които го определят и формите на изразяванe могат да варират в различните култури, но мотивите, които го задвижват са общи и универсални: желание за принос към общото благо, от свободна воля или в дух на солидарност, без […]

186. Културно наследство. (април, 2015 г.; 74 стр. )

Проучването, осъществено с помощта на „Студентска програма за законодателни проучвания към Народното събрание” и нейния координатор г-жа Здравка Христова, имаше за задача да установи какво е дефинирането на използваните в Закона за културното наследство (2009 г. и последващи изменения) понятия – „културно наследство”, „културна ценност”, „археологически обект”, „археологическа ценност”, „културна стойност”, „национално значение”, „световно значение” […]

185. Сравнителна характеристика на системите за ранно пенсиониране в страните-членки на ЕС. (март, 2015 г.; 274 стр. )

Общи положения В повече държави-членки осигуряването се състои от три стълба. Първият стълб е пенсия, която се получава от държавни централизирани фондове. Вторият стълб е съчетание от държавна пенсия и лични пенсионни спестявания. Това е допълнение към основната дър­жавна пенсия под формата например на допълнително задължително пенсионно осигуряване. Третият стълб обхваща добровол­ните лични спестявания над […]

184. Малки и средни предприятия и практики за привличане на чуждестранни инвестиции в Европейския съюз и Република България. (март, 2015 г.; 77 стр. )

Резюме   Правна уредба на търговския представител на Република България в чужбина   1.1. Терминологични въпроси 1.2. Функции, организация и дейност на Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на дипломатическите и консулските представителства на РБ 1.3. Статут на търговския представител зад граница   Правна уредба на търговския представител в други страни 2.1. Основни типове ТА 2.2. […]

183. Законодателна уредба на електронното здравеопазване в Австрия, Дания, Естония, Испания, Швеция и др. (юли, 2014 г.; 61 стр.)

Законодателна уредба на електронното здравеопазване в Австрия, Естония, Дания, Испания Швеция и др. РЕЗЮМЕ 1. Нормативна уредба Повечето държави са предпочели да уредят въпросите, свързани с електронното здравеопазване, в закон (Австрия, Дания, Франция, Швеция, Естония, Германия), в последната са предпочели да поместят уредбата и в кодекс, докато в Испания не е създадена централизирана нормативна уредба […]

182. Задължителното и електронното гласуване в държавите-членки на Европейския съюз (юни, 2014; 91 стр.)

ПРЕДГОВОР Възложеното задължително законодателно проучване по задължителното и електронно гласуване от началника на кабинета на Председателя на 42-то Народно събрание е по въпроси, които станаха особено актуални от началото на 2014 г.и във връзка с предложенията за провеждане на национален референдум по тях. Широкото обсъждане на тези въпроси в средствата за масово осведомяване и в […]

181. Правна уредба на доброволния труд в страни от ЕС IIчаст (март, 2014; 57 стр.)

В проучването беше изследвана правната уредба на доброволния труд в следните държави: Австрия, Белгия, Великобритания, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Холандия и Хърватска. Изследването е проведено в следните основни насоки: 1.Понятие за доброволен труд. 2. Лица, които могат да бъдат доброволци. 3. Организация на доброволния труд. 4. […]

180. Правна уредба на несъстоятелността на физически лица (март, 2014; 134 стр.)

Проучването за законодателна уредба на института на несъстоятелността на физически лица обхваща държавите от Европейския съюз (Австрия, Англия и Уелс, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург,  Малта,  Полша, Португалия, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чешка република, Швеция, Шотландия), както и Австралия, Исландия, Канада, Нова Зеландия, САЩ и Швейцария. По […]