192. Законодателство в ЕС, третиращо научните изследвания и иновациите. (февруари, 2016 г.; 112 стр. )

ПИ 192 Понятие за „научно изследване” и „иновация” За понятията „научно изследване” и „иновация” в повечето държави-членки на Европейския съюз няма легални определения. В отделни държави-членки съществуват легални дефиниции, но не изобщо на понятията „научно изследване” и „иновация”, а на различни техни видове. Например в Ирландия има легални определения в зависимост от сектора на изследване – […]

191. Нормативна уредба във връзка с гл. XI, р. II от наказателния кодекс особена част. (август, 2015 г.; 68 стр. )

ПИ 191 Законодателно проучване на тема:   „Нормативна уредба във връзка с гл. ХІ, раздел ІІ, НК, Особена част.“   допълнителни насоки:   „Подзаконови нормативни актове във връзка с гл. ХІ, раздел ІІ, НК, Особена част: чл. 342, 343, 343а, 345, 345а, 346, 346а и 346б НК.“ Научен ръководител: гл. ас. д-р Петър Бончовски, ИПН-БАН. […]

190. Правна уредба на изискванията за производството на хранителни добавки и на изискванията и реда за пускане на пазара и търговията с тях. (юли, 2015 г.; 92 стр. )

ПИ 190 В проучването си поставихме следните цели: 1.Да се направи сравнителен анализ в държави-членове на ЕС и други държави относно дефиниране на понятието „хранителна добавка” в действащите нормативни актове. Също така да се анализират правните режимите за регистрация, разрешение, търговия на едро, на дребно, и  употреба на хранителните добавки. В тази връзка са анализирани […]

189. Сравнителен анализ на методиките за определяне на законната лихва (лихва за забава) в страните от Европейския съюз. (юни, 2015 г.; 103 стр. )

ПИ 189 Законната лихва в България В Закон за задълженията и договорите се определя, че при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. С приемане на ЗЗД през 1950 г., [1]с Разпореждане № 1238 на МС от 25 юни 1951 г. (обн. Изв., бр. 52 от […]

188. Проучване на законодателни практики за съдебно обжалване на отнемане и откази за достъп до класифицирана информация, издадени от държавни органи в страни като Великобритания, Германия, Франция, Полша, Чехия, Литва, Латвия, Естония и Румъния. (юни, 2015 г.; 24 стр. )

ПИ 188 Темата за съдебно обжалване на отнемането на предоставен достъп до класифицирана информация и за съдебно обжалване на отказ да се предостави достъп до класифицирана информация е предполага ограниченост в проучването на материята. Изследването обхваща държави – членки на ЕС, като Австрия, Великобритания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Франция, Чехия.   Правна уредба […]

187. Доброволческата дейност в областта на спорта – европейска и световна практика. (април, 2015 г.; 333 стр. )

ПИ 187 Актове на Европейския съюз, свързани с доброволчеството в спорта Доброволчеството, рано или късно, възниква във всяко общество. Условията, които го определят и формите на изразяванe могат да варират в различните култури, но мотивите, които го задвижват са общи и универсални: желание за принос към общото благо, от свободна воля или в дух на […]

186. Културно наследство. (април, 2015 г.; 74 стр. )

ПИ 186 Проучването, осъществено с помощта на „Студентска програма за законодателни проучвания към Народното събрание” и нейния координатор г-жа Здравка Христова, имаше за задача да установи какво е дефинирането на използваните в Закона за културното наследство (2009 г. и последващи изменения) понятия – „културно наследство”, „културна ценност”, „археологически обект”, „археологическа ценност”, „културна стойност”, „национално значение”, […]

185. Сравнителна характеристика на системите за ранно пенсиониране в страните-членки на ЕС. (март, 2015 г.; 274 стр. )

ПИ 185 Общи положения В повече държави-членки осигуряването се състои от три стълба. Първият стълб е пенсия, която се получава от държавни централизирани фондове. Вторият стълб е съчетание от държавна пенсия и лични пенсионни спестявания. Това е допълнение към основната дър­жавна пенсия под формата например на допълнително задължително пенсионно осигуряване. Третият стълб обхваща добровол­ните лични […]

184. Малки и средни предприятия и практики за привличане на чуждестранни инвестиции в Европейския съюз и Република България. (март, 2015 г.; 77 стр. )

ПИ 184 Резюме   Правна уредба на търговския представител на Република България в чужбина   1.1. Терминологични въпроси 1.2. Функции, организация и дейност на Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на дипломатическите и консулските представителства на РБ 1.3. Статут на търговския представител зад граница   Правна уредба на търговския представител в други страни 2.1. Основни типове […]

183. Законодателна уредба на електронното здравеопазване в Австрия, Дания, Естония, Испания, Швеция и др. (юли, 2014 г.; 61 стр.)

ПИ 183 Законодателна уредба на електронното здравеопазване в Австрия, Естония, Дания, Испания Швеция и др. РЕЗЮМЕ 1. Нормативна уредба Повечето държави са предпочели да уредят въпросите, свързани с електронното здравеопазване, в закон (Австрия, Дания, Франция, Швеция, Естония, Германия), в последната са предпочели да поместят уредбата и в кодекс, докато в Испания не е създадена централизирана […]