17. Сближаването на проектозакона за опазване на биологичното разнообразие с достиженията на ЕС, Бернската конвенция и протоколите към нея (май, 2001; 60 стр.)

ПИ 17 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: І. Задължения на България, произтичащи от международните конвенции и споразумения, както и от европейското законодателство, във връзка с хармонизирането на националното законодателство в тази област. Законодателството на Европейския съюз в областта е насочено към изграждането на система от конкретни мерки за защита на биологичното разнообразие на […]

16. Европейска практика при избиране на обществени медийни съвети, контролиращи обществените медии (март, 2001; 44 стр.)

ПИ 16 а/ кой номинира членовете; б/ кой избира членовете и как ; в/ какви професии имат членовете на такива съвети в страните от ЕС и САЩ Законодателното проучване е проведено в следните насоки: вътрешно законодателство на държави-членки на Европейския съюз; вътрешно законодателство на САЩ; с оглед на пълнота и полезност е изследвано и вътрешното […]

15. Законови норми за прилагане на принудително лечение на криминално проявени лица с доказана зависимост към психотропни вещества, преди изтърпяване на присъда (август, 2001; 92 стр.)

ПИ 15 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: І. Правна уредба на принудителното лечение Международноправна уредба Национални законодателства  ІІ. Лица, по отношение на които се прилага мярка „принудително лечение“  III. Форми на лечение  Начини на налагане на принудително лечение  Компетентни органи  Продължителност на мярката  VII. Процедура за налагане на принудително лечение І. Правна уредба  […]

14. Специални служби – разузнаване, контраразузнаване и др. (март, 2001; 159 стр.)

ПИ 14 Законодателното проучване е проведено следните насоки: Правна уредба Видове служби – структура и компетентност Контрол върху дейността на службите Правна уредба При направеното проучване не бе открита правна уредба относно специалните служби на конституционно ниво. Не е открито и законодателство на ниво Европейски Съюз. Във всички проучени държави структурата и дейността на специалните служби […]

13. Министерство на вътрешните работи – дейност, състав, структура, законова уредба (март, 2001; 133 стр.)

ПИ 13 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: І. Правна уредба Провеждането и ръководството на националната политика в областта на обществената сигурност е основна част от осъществяването на държавния суверенитет. Това е причината тази проблематика да не бъде уредена в актове на наднационално ниво. Съществен проблем при законодателното проучване по заявената тема бе намирането на […]

12. Използване на специални разузнавателни средства (февруари, 2001; 94 стр.)

ПИ 12 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: Правна уредба Процедура по получаване на разрешение III. Компетентни органи Съхраняване и отчетност Контрол върху използването Забрани за използване   І. Правна уредба Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, която е ратифицирана от по-голямата част от изследваните държави в качеството им на държави-членки […]

11. Право на ЕС и на Държавите-членки в областта на обществените поръчки (декември, 2000; 51 стр.)

ПИ 11 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: I. Действащо право на Европейския съюз: · Директива 89/665/ЕИО относно съгласуването на законите и административните актове, отнасящи се до прегледа на процедурата по възлагане на обществени поръчки от 21.12.1989 г. · Директива 92/13/ЕИО относно съгласуването на законите и административните процедури, отнасящи се до приложението на Общностното […]

10. Проектозакон за премахване на дискриминацията – в три части (януари, 2001; 281 стр.)

ПИ 10 A ПИ 10 Б ПИ 10 В Законодателното проучване е проведено в следните насоки: I. Международноправни актове, свързани с дискриминацията II. Българско законодателство относно етническите малцинства и недопустимостта на дискриминация III. Национално антидискриминационно законодателство на Държави членки на Европейския съюз и на други държави от Централна и Източна Европа IV. Решения на Европейския […]

9. Държавна и служебна тайна (февруари, 2001; 185 стр.)

ПИ 9 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: I. Историческо развитие на законодателната уредба на материята относно класифицираната информация в Република България II. Действащо българско законодателство III. Сравнително-правен анализ на законодателството на Държавите-членки на Европейския Съюз IV. Сравнително-правен анализ на законодателството на държавите, асоциирани към Европейския Съюз 1. Основни положения при уредбата на материята за […]

8. Инструменти и законови актове в страните-членки на Европейския съюз, регламентиращи използването на електронния документ и електронния подпис: правни и икономически аспекти (януари, 2001; 129 стр.)

ПИ 8 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: Международноправни актове: •Закон-модел за цифровия подпис (1996), изготвен от Комисията по търговия и законодателство към ООН (УНСИТРАЛ). •Насоки за електронния подпис и електронния документ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Актове на Европейския съюз: •Директива 1999/93/ЕС на Европейски съюз (ЕС) относно правната рамка на […]