10. Проектозакон за премахване на дискриминацията – в три части (януари, 2001; 281 стр.)

ПИ 10 A ПИ 10 Б ПИ 10 В Законодателното проучване е проведено в следните насоки: I. Международноправни актове, свързани с дискриминацията II. Българско законодателство относно етническите малцинства и недопустимостта на дискриминация III. Национално антидискриминационно законодателство на Държави членки на Европейския съюз и на други държави от Централна и Източна Европа IV. Решения на Европейския […]

9. Държавна и служебна тайна (февруари, 2001; 185 стр.)

ПИ 9 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: I. Историческо развитие на законодателната уредба на материята относно класифицираната информация в Република България II. Действащо българско законодателство III. Сравнително-правен анализ на законодателството на Държавите-членки на Европейския Съюз IV. Сравнително-правен анализ на законодателството на държавите, асоциирани към Европейския Съюз 1. Основни положения при уредбата на материята за […]

8. Инструменти и законови актове в страните-членки на Европейския съюз, регламентиращи използването на електронния документ и електронния подпис: правни и икономически аспекти (януари, 2001; 129 стр.)

ПИ 8 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: Международноправни актове: •Закон-модел за цифровия подпис (1996), изготвен от Комисията по търговия и законодателство към ООН (УНСИТРАЛ). •Насоки за електронния подпис и електронния документ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Актове на Европейския съюз: •Директива 1999/93/ЕС на Европейски съюз (ЕС) относно правната рамка на […]

7. Наградната система на ордени, медали и почетни знаци за заслужили български и чуждестранни граждани (октомври, 2000; 143 стр.)

ПИ 7 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: I. Историческо развитие на наградната система на Царство България; II. Действащо българско законодателство; III. Вътрешно право на европейски държави

6. Парламентарен имунитет в законодателството на страните от ЕС ( ноември, 2000; 135 стр. )

ПИ 6 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: I. Законодателство на Европейските общности II. Национално законодателство на Държавите – членки на Европейския съюз III. Законодателство на други страни от Централна и Източна Европа и САЩ IV. Българско законодателство ПАРЛАМЕНТАРЕН ИМУНИТЕТ I. Правна уредба в законодателството на Европейските общности: Институтът на имунитета се прилага по […]

5. Разделяне на приложното поле на политическите партии от организациите с нестопанска цел (септември, 2000; 111стр.)

ПИ 5  Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1. Нормативна регламентация на приложното поле на неправителствените организации и политическите партии в правото на Европейския съюз Законодателното проучване установи, че липсва нормативна регламентация на политическите партии в правото на Европейския съюз. По отношение на приложното поле на организациите с нестопанска цел се откриват различни актове: […]

4. Европейско трудово законодателство и практики в страните от ЕС (септември, 2000; 135 стр.)

ПИ 4 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1. Представителство на трипатриден принцип. Условия за участие на синдикати и работодателски организации. Санкциониране Уредба на така поставената проблематика е открита на ниво: – Международна организация на труда (МОТ) – Европейски Съюз (ЕС) – Вътрешно законодателство на Държавите-членки на ЕС – Неправителствени организации, работещи в Консултативния […]

3. Процедурата по присъждане на научните степени и научните звания съгласно националните законодателства на страните членки на Европейския съюз (юли, 2000; 68 стр.)

ПИ 3 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1. Вътрешно законодателство на страните – членки на Европейския съюз 1.1. Изследването на всяка държава има следната последователност: – използвани източници – правна уредба – научни степени – понятие и видове, органи и процедура по присъждане – научни звания – понятия и видове, органи и процедура […]

2. Обществените отношения при възникване, развитие и овладяване на кризи и преодоляване на последствията от тях (юли, 2000; 73 стр.)

ПИ 2 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1. Законодателство на Европейските общности; 2. Национално законодателство на страните-членки на Европейския съюз; 3. Законодателство на други страни от Централна и Източна Европа, Азия и Северна Америка; 4. Българско законодателство; 5. Становища на международни и български неправителствени организации и държавни учреждения; В резюмето е представен резултатът […]

1. Правно регулиране в Европейския съюз на разпространението на генетично модифицирани видове и производството на храни от тях (юни, 2000; 44 стр.)

ПИ 1 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1.       Законодателство на Европейските Общности; II. Националното законодателство на страните-членки на Европейския съюз; III. Българско законодателство; IV. Становища на български неправителствени организации; V. Научни публикации В изследването не се откриват решения на Конституционния съд, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд поради липсата на […]