5. Разделяне на приложното поле на политическите партии от организациите с нестопанска цел (септември, 2000; 111стр.)

ПИ 5  Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1. Нормативна регламентация на приложното поле на неправителствените организации и политическите партии в правото на Европейския съюз Законодателното проучване установи, че липсва нормативна регламентация на политическите партии в правото на Европейския съюз. По отношение на приложното поле на организациите с нестопанска цел се откриват различни актове: […]

4. Европейско трудово законодателство и практики в страните от ЕС (септември, 2000; 135 стр.)

ПИ 4 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1. Представителство на трипатриден принцип. Условия за участие на синдикати и работодателски организации. Санкциониране Уредба на така поставената проблематика е открита на ниво: – Международна организация на труда (МОТ) – Европейски Съюз (ЕС) – Вътрешно законодателство на Държавите-членки на ЕС – Неправителствени организации, работещи в Консултативния […]

3. Процедурата по присъждане на научните степени и научните звания съгласно националните законодателства на страните членки на Европейския съюз (юли, 2000; 68 стр.)

ПИ 3 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1. Вътрешно законодателство на страните – членки на Европейския съюз 1.1. Изследването на всяка държава има следната последователност: – използвани източници – правна уредба – научни степени – понятие и видове, органи и процедура по присъждане – научни звания – понятия и видове, органи и процедура […]

2. Обществените отношения при възникване, развитие и овладяване на кризи и преодоляване на последствията от тях (юли, 2000; 73 стр.)

ПИ 2 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1. Законодателство на Европейските общности; 2. Национално законодателство на страните-членки на Европейския съюз; 3. Законодателство на други страни от Централна и Източна Европа, Азия и Северна Америка; 4. Българско законодателство; 5. Становища на международни и български неправителствени организации и държавни учреждения; В резюмето е представен резултатът […]

1. Правно регулиране в Европейския съюз на разпространението на генетично модифицирани видове и производството на храни от тях (юни, 2000; 44 стр.)

ПИ 1 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: 1.       Законодателство на Европейските Общности; II. Националното законодателство на страните-членки на Европейския съюз; III. Българско законодателство; IV. Становища на български неправителствени организации; V. Научни публикации В изследването не се откриват решения на Конституционния съд, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд поради липсата на […]