197. Възможности за социално включване и ресоциализация на освободени от затвора лишени от свобода (затворници) в България. (август, 2016 г.; 90 стр. )

Уводни бележки ПИ 197 Проучването ,,Възможности за социално включване и ресоциализация на освободени от затвора лишени от свобода (затворници) в България“ бе проведено в периода от месец март 2016 г. до месец август 2016 г. и включва изследване на правната уредба и практиката на: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Румъния, Унгария, […]

196. Режим в страните от ЕС за насърчаване даряването на храни, с изтичащ срок на годност. (юни, 2016 г.; 41 стр. )

ПИ 196 В проучването са анализирани нормативни източници от България, от държави-членове на ЕС и други държави, както и обичайната практика, свързана с дарението на храни с изтичащ срок на годност. Основните теми, по които е изработен и систематизиран анализа на проучените актове са следните: Предмет на уредба на нормативните актове, от които да е […]

195. Добри европейски практики за въздействие върху агресивното поведение по пътищата. (май, 2016 г.; 292 стр. )

ПИ 195 Въведение В настоящето проучване въпросът за агресивното поведение се разглежда в контекста на транспортната безопасност. Според Стратегията за подобряването на пътната безопасност 2011-2020 в България[1] агресията по пътищата “се изразява в явно демонстриране на поведение, неглижиращо правата на останалите участници в движението. проявление на безотговорно, лекомислено и пренебрежително поведение спрямо обществото.”. Според Върховния касационен […]

194. Изследване на добрите европейски практики в сферата на психологията на транспорта и пътната безопасност. (май, 2016 г.; 152 стр. )

ПИ 194 Справка за ПТП на територията на страната за 2015 г.  Вид ПТП ПТП Загинали Ранени бр. % бр. % бр. % Блъскане на пешеходец 1987 27,5 164 23,2 1926 21,5 Блъскане на велосипедист 428 5,9 29 4,1 410 4,6 Блъскане на каруца 47 0,7 4 0,6 65 0,7 Блъскане на животно 29 0,4 […]

193. Законодателна уредба на наборната военна служба и резерва на въоръжените сили в страните от ЕС, НАТО и Швейцария. (май, 2016 г.; 38 стр. )

ПИ 193 В периода от 29.02.2016 г. до 09.05.2016 г. беше извършено проучване на редица нормативни документи, касаещи наборната служба в страни от ЕС, НАТО и Швейцария. По инициатива на студент беше направена справка и за Израел. Проучването беше организирано в рамките на „Студентска програма за законодателни проучвания“. Участие в проучването взеха: Албена-Мария Панова Панова Ирина […]

192. Законодателство в ЕС, третиращо научните изследвания и иновациите. (февруари, 2016 г.; 112 стр. )

ПИ 192 Понятие за „научно изследване” и „иновация” За понятията „научно изследване” и „иновация” в повечето държави-членки на Европейския съюз няма легални определения. В отделни държави-членки съществуват легални дефиниции, но не изобщо на понятията „научно изследване” и „иновация”, а на различни техни видове. Например в Ирландия има легални определения в зависимост от сектора на изследване – […]

191. Нормативна уредба във връзка с гл. XI, р. II от наказателния кодекс особена част. (август, 2015 г.; 68 стр. )

ПИ 191 Законодателно проучване на тема:   „Нормативна уредба във връзка с гл. ХІ, раздел ІІ, НК, Особена част.“   допълнителни насоки:   „Подзаконови нормативни актове във връзка с гл. ХІ, раздел ІІ, НК, Особена част: чл. 342, 343, 343а, 345, 345а, 346, 346а и 346б НК.“ Научен ръководител: гл. ас. д-р Петър Бончовски, ИПН-БАН. […]

190. Правна уредба на изискванията за производството на хранителни добавки и на изискванията и реда за пускане на пазара и търговията с тях. (юли, 2015 г.; 92 стр. )

ПИ 190 В проучването си поставихме следните цели: 1.Да се направи сравнителен анализ в държави-членове на ЕС и други държави относно дефиниране на понятието „хранителна добавка” в действащите нормативни актове. Също така да се анализират правните режимите за регистрация, разрешение, търговия на едро, на дребно, и  употреба на хранителните добавки. В тази връзка са анализирани […]

189. Сравнителен анализ на методиките за определяне на законната лихва (лихва за забава) в страните от Европейския съюз. (юни, 2015 г.; 103 стр. )

ПИ 189 Законната лихва в България В Закон за задълженията и договорите се определя, че при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. С приемане на ЗЗД през 1950 г., [1]с Разпореждане № 1238 на МС от 25 юни 1951 г. (обн. Изв., бр. 52 от […]

188. Проучване на законодателни практики за съдебно обжалване на отнемане и откази за достъп до класифицирана информация, издадени от държавни органи в страни като Великобритания, Германия, Франция, Полша, Чехия, Литва, Латвия, Естония и Румъния. (юни, 2015 г.; 24 стр. )

ПИ 188 Темата за съдебно обжалване на отнемането на предоставен достъп до класифицирана информация и за съдебно обжалване на отказ да се предостави достъп до класифицирана информация е предполага ограниченост в проучването на материята. Изследването обхваща държави – членки на ЕС, като Австрия, Великобритания, Германия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Франция, Чехия.   Правна уредба […]