219. Деликтна отговорност за вреди, настъпили при или по повод оказване на медицинска помощ (сравнителноправен анализ на уредбата в страните-членки на ЕС, Швейцария и САЩ) (октомври, 2020; 142 стр.)

ПИ 219 РЕЗЮМЕ: ДЕЛИКТНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, НАСТЪПИЛИ ПРИ ИЛИ ПО ПОВОД ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ   Надежда Славчева, д-р по право, научен ръководител на проучването   Темата за отговорността за вреди, настъпили при или по повод оказване на медицинска помощ, е една от дискусионните в българската доктрина. Тя поставя различни въпроси, чиито отговори в […]

218. Законодателно проучване на режимите и инструментите за опазване на сгради и паметници на културата в Австрия, Гърция, Испания, Италия, Португалия и Франция (юли, 2020; 59 стр.)

ПИ 218 Резюме на извършеното законодателно проучване по темата “Законодателно проучване на режимите и инструментите за опазване на сгради и паметници на културата в Австрия, Гърция, Испания, Италия, Португалия и Франция” от доц. д-р Георги Вълчев, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски” – Философски факултет, ръководител на магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство” […]

217. Законодателна уредба на програми за състрадателна употреба на лекарства във Франция, Германия, Испания, Италия, Холандия, Дания (януари, 2020; 54 стр.)

ПИ 217 Резюме: През последното десетилетие развитието на нови лекарства и терапевтични биологични агенти е в подем, но въпреки това разрешението за пускане на пазара на нови терапии често отнема много време. Нуждата от бърза  животоспасяваща, същевременно обаче и безопасна терапия налага въвеждането на програмите за ранен достъп до лекарства или така нар. „Програми за […]

216. Проучване и анализ на законодателството на държави-членки на Европейския съюз (Германия, Австрия, Белгия, Чехия, Унгария, Испания, Холандия, Финландия, Хърватия и Италия) по основните етапи на инвестиционния процес (ноември, 2019; 146 стр.)

ПИ 216 Резюме             Проучването на законодателството на държавите-членки на Европейския съюз в областта на инвестиционния процес е извършено от студентски колектив, в който членуват студенти по право от различни курсове и различни Юридически факултети в страната. Заданието е подробно формулирано в писмо на Министъра на Регионалното устройство и благоустройството изх. № 90-03-478/28.06.2018 г. до […]

Конкурс за избор на нови законодателни сътрудници 2020 г.

„Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание“ обявява конкурс за избор на нови законодателни сътрудници. Изискванията към кандидатите са посочени в приложената обява. Краен срок за подаване на документи: 15 януари 2020 г. Обява Администрацията на Народното събрание на Република България е приела и прилага политика за защита на личните данни съгласно Общия регламент […]

215. Правен анализ на практиките, свързани с предоставянето на гражданство в държави-членки на Европейския съюз (юли, 2019; 67 стр.)

ПИ 215 Резюме на изследването Изследването е извършено по заявление за законодателно проучване, подадено от председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева по Студентска програма за законодателни проучвания, Парламентарна библиотека при Народното събраните на РБългария. Проучването представя сравнителен анализ на законодателствата и практиките, свързани с получаването на гражданство в различните държави членки на Европейския съюз, […]

214. Съществува ли задължение за деклариране на източниците на финансиране на юридическите лица с нестопанска цел и техните ръководители (юли, 2019; 135 стр.)

ПИ 214 Резюме Основни източници на финансиране на дейноста на публичните организации са държавния и общинския бюджет, потребителски такси, помощи, дарения, наследства, спонсорство от частни субекти и стопанска дейност за издръжка на организацията, от която не се образува печалба. Участието на държавата във финансиране на публичните организации е регламентирано в специалните закони, но не е […]

Посещение на законодателни сътрудници от „Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание“

На 19 юли 2019 г. група участници в „Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание“ посетиха сградата на парламента, находяща се на пл. „Народно събрание“ № 2.

213. Законодателни и други мерки в страните-членки на ЕС за осъществяване на контрол в частните спортни клубове, по тренировъчната дейност и предоставянето на спортни услуги. (март, 2019 г.; 55 стр.)

ПИ 213   РЕЗЮМЕ   Анализът на нормативната уредба на страните-членки на ЕС показва, че всяка държава от ЕС определя според националните си особености, традиции и законодателство регулирането на частните спортни клубове по тренировъчната дейност и предоставянето на спортни услуги. В част от държавите са предвидени сериозни санкции при упражняване на тренировъчната дейност и предоставянето […]

212. Правно положение на лица с умствена, психична и интелектуална недостатъчност /сравнително-правен анализ/ (март, 2019 г.; 85 стр.)

ПИ 212 Резюме Общоприето е, че не всяко физическо заболяване представлява увреждане. По подобен начин може да се направи разграничение между психично заболяване и психосоциално увреждане. Когато даден индивид преживява краткосрочен проблем с психично здраве с ограничена тежест, това само по себе си не може да представлява увреждане за целите на закона за недискриминация. За […]